تاریخ : سه‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1394 | 19:23 | نویسنده : عادل پورعباد

آسیب شناسی ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش وپرورش شهر تبریز  بهمن ماه 1393

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش تبریز براساس مدل آچیو می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش به تعداد 14675 نفر شامل کلیه کارکنان دارای رسته آموزشی و فرهنگی نواحی پنج گانه آموزش پرورش تبریز در سال تحصیلی 93-92 می باشد؛ که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 375 نفر برآوردو به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از الگوی هرسی و گلد اسمیت (ACHIEVE­) می باشد که پایایی آن 841/0 و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه‌ای و فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قابلیت نظام ارزیابی کارکنان به ترتیب دربعد اعتبار بخشی تصمیات مدیریتی با میانگین (41/2) بعدتوان و مهارت (47/2) بعدایجاد انگیزه (53/2) بعد حمایت سازمانی (56/2) و بعد ارایه بازخور (61/2) کمتر از حد متوسط می باشد.ولی در بعد ایجاد شناخت شغلی سازمانی با میانگین (94/2) در حد متوسط می باشد؛ بنابراین استنباط می شود که قابلیت نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کمتر از حد متوسط بوده و این نظام از کارآمدی پایینی برخوردار است.

 

کلیدواژه‌ها: آسیب‌شناسی، ارزیابی عملکرد کارکنان، آموزش‌وپرورش تبریز، مدل آچیو